klantencentrum

Startiesten is onderdeel van Purisa Mediavormgeving.
Overeenkomsten worden aangegaan met Purisa Mediavormgeving onder de handelsnaam Startiesten.
Op al onze diensten & producten zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Purisa Mediavormgeving – Opgesteld te Nieuw-Buinen per december 2016

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Purisa Mediavormgeving.

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Purisa Mediavormgeving.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Purisa Mediavormgeving gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Purisa Mediavormgeving  verrichtte handelingen in het verleden, heden en de toekomst tot aan wijziging van de algemene voorwaarden.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Purisa Mediavormgeving of bevestiging van een offerte verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Purisa Mediavormgeving en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Purisa Mediavormgeving en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Purisa Mediavormgeving gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 werkdagen, tenzij anders aangegeven.

2. Purisa Mediavormgeving is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever per e-mail, schriftelijk, of door middel van een naar Purisa Mediavormgeving opgestuurde ondertekende offerte is bevestigd.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Purisa Mediavormgeving  zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende
of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Purisa Mediavormgeving niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Purisa Mediavormgeving zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Purisa Mediavormgeving het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Purisa Mediavormgeving aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Purisa Mediavormgeving worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Purisa Mediavormgeving zijn verstrekt, heeft Purisa Mediavormgeving het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Purisa Mediavormgeving is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Purisa Mediavormgeving de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Purisa Mediavormgeving is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.


Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen 
Websites:

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Purisa Mediavormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 week de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Purisa Mediavormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen
van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt
de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen
worden gefactureerd bij oplevering.

5. Twee weken na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden
verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Purisa Mediavormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.

9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
€ 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

10. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.


Apps:
 

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Purisa Mediavormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Purisa Mediavormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de app.
De app zal na goedkeuring van het prototype en ontvangst van de aanbetaling verder ontwikkeld worden.
Na voltooiing van de app zal, alvorens de app gedistribueerd wordt, de eindfacturatie plaatsvinden.
Na ontvangst van betaling zal de app aangeleverd worden bij de stores en dus openbaar worden gemaakt. 

4. Facturering van onderhoudskosten en hosting gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd voorafgaand aan oplevering. 

5. Twee weken na facturatie (nazorgfase) wordt de app als volledig beschouwd en worden
verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. 

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Purisa Mediavormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

8. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.
Hetzij schriftelijk, het zij mondeling.

9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
€ 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van minimaal €40,- per factuur.

10. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.


Videoproducties:

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Purisa Mediavormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Purisa Mediavormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen dient er een aanbetaling van 50% te worden gedaan op het totaal bedrag alvorens de productie start. Na voltooiing van de productie maar voor oplevering wordt de overige 50% gefactureerd.

4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Purisa Mediavormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.

7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
€ 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8. Alle door Purisa Mediavormgeving genoemde prijzen zijn exclusief Buma/Stemra rechten.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze rechten en dient dit zelf kort te sluiten met de desbetreffende instanties. Purisa Mediavormgeving is hier nimmer voor aansprakelijk.

9. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.

 

Drukwerk:
1. Door Purisa Mediavormgeving opgegeven of met Purisa Mediavormgeving overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

2 Purisa Mediavormgeving is gerechtigd om voor orders beneden een door Purisa Mediavormgeving vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Purisa Mediavormgeving geldende regeling.

3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Purisa Mediavormgeving gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4 Annulering van orders is niet meer mogelijk na het verzenden van de orderbevestiging door Purisa Mediavormgeving.

5. Het verschuldigde bedrag dient voldaan te zijn alvorens de opdracht in productie gaat. Eventuele levertijden worden opgeschort.


Grafische Vormgeving:

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Purisa Mediavormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Purisa Mediavormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen dient er een aanbetaling van 50% te worden gedaan op het totaal bedrag alvorens het ontwerpproces start. Na voltooiing van het product maar voor oplevering wordt de overige 50% gefactureerd.

4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Purisa Mediavormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.

7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
€ 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8. Purisa Mediavormgeving is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde media.

9. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.


Fotografie:

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Purisa Mediavormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Purisa Mediavormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan alvorens er een datum gekozen zal worden voor de fotosessie.

4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Purisa Mediavormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.

7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
€ 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.


Pakketten:

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Purisa Mediavormgeving gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Purisa Mediavormgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen dient er een aanbetaling van 50% te worden gedaan op het totaal bedrag alvorens de producties starten. Na voltooiing van het product maar voor oplevering wordt de overige 50% gefactureerd.

4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Purisa Mediavormgeving aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.

7. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.


Artikel 6. Onderhoud van de website, hostingcontracten en onderhoudscontracten

1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

– Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

– Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

– Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

– Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Purisa Mediavormgeving.

3. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

6. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

7. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8. Purisa Mediavormgeving kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Purisa Mediavormgeving gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

9. Purisa Mediavormgeving is gerechtigd om extra kosten te berekenen voor het overschrijden van uw hosting limiet. Deze kosten zijn €15,- per Gigabyte per maand. Gebruik word naar boven afgerond. De opdrachtgever wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de overschrijding en krijgt dan 7 werkdagen de tijd om het gebruik terug te brengen binnen het limiet dat door Purisa Mediavormgeving is gesteld. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om haar hostingpakket te upgraden. 

10. Purisa Mediavormgeving heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Purisa Mediavormgeving niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Purisa Mediavormgeving zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Purisa Mediavormgeving kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.


Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Purisa Mediavormgeving behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De opdrachtgevers vrijwaren Purisa Mediavormgeving volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Purisa Mediavormgeving ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Purisa Mediavormgeving evenals gemaakte foto’s. Op alle Purisa Mediavormgeving producties rust het auteursrecht. Een Purisa Mediavormgeving productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Purisa Mediavormgeving. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Purisa Mediavormgeving.

3. Purisa Mediavormgeving behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4 Al het, door Purisa Mediavormgeving, gemaakte ruwe materiaal wordt minimaal 2 jaar bewaard in het archief. Eindproducten worden minimaal 5 jaar bewaard. Purisa Mediavormgeving behoud zich het recht om na deze periodes het materiaal te vernietigen.


Artikel 8. Reis- en verblijfskosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.


Artikel 9. Muziekrechten

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en dienen door de opdrachtgever zelf te worden afgedragen aan de desbetreffende instantie.


Artikel 10. Voice-Overs

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 11. Promotie

Purisa Mediavormgeving audiovisueel behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.


Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Purisa Mediavormgeving en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van Purisa Mediavormgeving zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

3. Ter bescherming van de overeenkomst zal er nimmer aanspraak op de aanbetaling kunnen worden gemaakt. De aanbetaling zal worden gebruikt om reeds gemaakte kosten te dekken.


Artikel 13. Overmacht

1. In geval van overmacht is Purisa Mediavormgeving gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. Purisa Mediavormgeving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant, bezorgdiensten, leveranciers of anderen waarop Purisa Mediavormgeving geen invloed kan uitoefenen.


Artikel 14. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Purisa Mediavormgeving kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.purisa.nl/av’ Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Purisa Mediavormgeving heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Derden

1. Purisa Mediavormgeving is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Purisa Mediavormgeving doorgevoerd.

2. Purisa Mediavormgeving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.


Artikel 16. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Purisa Mediavormgeving slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Purisa Mediavormgeving. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Purisa Mediavormgeving verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.


Artikel 17. Levering en levertijd

1. De eerder genoemde oplevertijd zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die tijd bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.

2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om het product af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van het product of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Aanvullende voorwaarden Startiesten

Voor het Startiesten concept zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Plugging:

1. Purisa Mediavormgeving besteedt haar pluggingswerkzaamheden uit aan ervaren pluggers

2. Purisa Mediavormgeving is nimmer verantwoordelijk voor het succes van het muziekstuk dat voor plugging ingezet wordt.

3. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op een restitutie.

4. Het niet scoren van het muziekstuk is nimmer te wijten aan Purisa Mediavormgeving en haar ingezette pluggers en valt ook niet onder wanprestatie.

 

Artikel 2. Webshop

1. Alle producten uit de webshop dienen betaald te worden via 1 van de aangegeven betalingsmethodes

2. De betalingen welke via de webshop geschieden worden gefaciliteerd door Mollie B.V. Algemene voorwaarden van Mollie B.V. zijn van toepassing

3. Genoemde levertijd van de producten is indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

4. De producten in de webshop vallen onder gepersonaliseerde producten en worden op maat gemaakt per order. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing.

5. Productie en levering wordt uitbesteed aan derden. Purisa Mediavormgeving is niet aansprakelijk voor fouten, schade en verlies door 1 van deze partijen.

6. Webshop bestellingen worden handmatig verwerkt. Dit gebeurt op werkdagen tussen 12:00 en 17:00

 

Privacy verklaring

Purisa Mediavormgeving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor haarzelf en haar handelsnamen zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.purisa.nl Noorderdiep 127 9521BC Nieuw-Buinen 0599700242

Persoonsgegevens die wij verwerken

Purisa Mediavormgeving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@purisa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Purisa Mediavormgeving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Purisa Mediavormgeving analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Purisa Mediavormgeving verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Purisa Mediavormgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Purisa Mediavormgeving) tussen zit. Wel zullen deze gegevens gecontroleerd worden door Klarna A.B. voor een kredietcheck voor haar betaaldienst indien van toepassing. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Purisa Mediavormgeving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens 7 jaar na verzending laatste factuur. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan onze belastingtechnische verplichtingen en om jouw producten & diensten zo goed mogelijk te leveren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Purisa Mediavormgeving verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Purisa Mediavormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Purisa Mediavormgeving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Purisa Mediavormgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@purisa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Purisa Mediavormgeving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Purisa Mediavormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@purisa.nl

Betalingsmethodes

Webshop:

1. iDeal
Betaal via gemakkelijk, veilig & snel via iDeal en je order gaat de eerstvolgende werkdag al in productie! 

2. Achteraf via Klarna (14 dagen)
Liever achteraf betalen? Dat kan via Klarna! Na je bestelling ga je een overeenkomst aan met Klarna. Je krijgt van hen een e-mail met daarin betaalinformatie. Houdt rekening met 1-3 werkdagen verwerkingstijd.

Dienstverlening & pakketten:

1. Voor onze dienstverlening en pakketten betaal je ten alle tijde vooraf.

2. Voor de pakketten kan een betalingsregeling worden getroffen van 6 termijnen + 1 extra termijn rente. 

Startiesten

KvK: 63993260
BTW: NL211102726B01

Startiesten is onderdeel van Purisa Mediavormgeving en handelt onder hetzelfde KvK nummer.

Op al onze diensten & producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je kunt deze ten alle tijde vinden via ons klantencentrum

Contact

Beneluxlaan 19 9501CT Stadskanaal

info@startiesten.nl